La correcta comptabilització de subvencions, donacions i llegats no reintegrables és un aspecte crucial per a les empreses, atès que al llarg de la vida d’una empresa es reben subvencions, que en moltes ocasions són difícils de comptabilitzar. Aquest article explorarà els procediments necessaris per a la seva gestió, així com els canvis proposats en la normativa espanyola. Cal mencionar que aquest escrit està basat en el següent informe: Accés a la versió catalana

La comptabilitat d’aquestes entrades pot ser complexa i requereix una comprensió profunda de les normes comptables. Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables són essencials per al finançament de les empreses, però la seva correcta imputació i valoració són crucials per a la transparència financera.

Comptabilització Inicial

Inicialment, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament imputats al patrimoni net (comptes 130 a 132). A més, s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de manera sistemàtica i racional, correlacionada amb les despeses derivades d’aquestes subvencions, donacions o llegats.

La valoració d’aquestes entrades depèn de la seva naturalesa:

  • Subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari: S’avaluen pel valor raonable de l’import concedit, que inclou l’import ja cobrat i la quantitat pendent de cobrament.
  • Subvencions, donacions i llegats de caràcter no monetari o en espècie: S’avaluen pel valor raonable del bé rebut, amb referència als valors en el moment del seu reconeixement.
  • Cal tenir en compte l’efecte impositiu quan es comptabilitzen les subvencions de capital. Les normes de registre i valoració de l’impost sobre beneficis han de ser considerades.

Condició de no reintegrabilitat

Les subvencions, donacions i llegats que inicialment tenen caràcter de reintegrables es registren com a passius de l’empresa, atès que inicialment és una obligació de retornar, fins que adquireixin la condició de no reintegrables. Aquests es comptabilitzen en els comptes 172 (Proveïdors d’immobilitzat llarg termini) i 522 (Deute amb entitats de crèdit a curt termini). Considerarem que una subvenció és no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l’empresa i s’han complert les condicions establertes.

Subvencions, donacions i llegats atorgats per socis o propietaris

Aquest tipus d’aportacions no constituiran ingressos. En comptes d’això, s’hauran de registrar directament en els fons propis de l’empresa, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti (compte 118: Aportacions de socis o propietaris). La valoració d’aquestes aportacions és igual que en el cas de les subvencions oficials de capital.

No obstant això, cal destacar que, en el cas d’empreses pertanyents al sector públic, que rebin subvencions, donacions o llegats de l’entitat pública dominant per finançar la realització d’activitats d’interès públic o general, la comptabilització d’aquestes ajudes públiques s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts generalment per les autoritats comptables per a les subvencions oficials de capital.

Altres aspectes a considerar en el tancament

En el tancament comptable, cal tenir en compte diversos aspectes relacionats amb les subvencions:

  • Cal fer èmfasi en què les subvencions de capital han de ser traspassades al resultat de l’exercici, prenent en consideració el seu efecte impositiu.
  • A més, és essencial verificar si es compleix el requisit de no reintegrabilitat per a les subvencions rebudes.
  • Per últim es important assegurar-se que es disposa de la informació necessària requerida per a la memòria de l’empresa.

Servei HelpEmpresa

La patronal Cecot, en concret el servei de HelpEmpresa neix per ajudar a empreses en dificultats a través d’un servei gratuït, empàtic i confidencial que ofereixi un impacte positiu a les empreses usuàries, als seus emprenedors/es, i a la societat en general a través de la salvaguarda d’aquestes empreses i els seus llocs de treball. 

El servei destaca per proporcionar a l’usuari un diagnòstic complet de la situació de l’empresa, a més presenta un estudi de la situació econòmica-financera, amb l’objectiu de detectar punts febles i cercar les solucions de reestructuració. Al llarg de tot el servei ofereixen un tracte directe amb tots els experts que conformen el grup de HelpEmpresa. 

Després de realitzar un estudi en profunditat de totes les àrees de l’empresa, es proposa a la persona empresària un dels tres següents itineraris: el de creixement i consolidació empresarial, el de reestructuració del projecte o, en cas que l’empresa demanant ho necessités també ofereix un servei de tancament empresarial, on s’acompanya en el tancament honest i ordenat de l’empresa. 

Més informació i altra informació d’interès 

Amb la finalitat que totes les persones empresàries puguin gaudir dels serveis de forma gratuïta, es pot accedir al programa a través de:Participa – HelpEmpresa.com