Segurament en els darrers mesos haureu sentit parlar de la figura de la segona oportunitat, però què és ben bé la Llei de la Segona Oportunitat? Es tracta d’un mecanisme legal que el legislador ha habilitat pel perdó dels deutes d’aquelles persones que es troben absolutament desbordades per les mateixes i es veuen tristament abocades cap a una “mort civil”. Aquest procediment es coneix també com l’exoneració del passiu insatisfet (EPI)

La legislació vigent estableix que pot sol·licitar l’EPI aquell deutor persona natural, sigui o no empresari/ària, sempre que tingui la condició de deutor de bona fe. Per tant, el legislador ha cercat la facilitació del perdó dels deutes acumulats a aquells empresaris/àries que han vist fracassat el seu intent emprenedor, amb la finalitat darrera de què tornin a emprendre i generar riquesa des de 0, un cop s’han desfet d’aquesta llosa. 

Però, i quins són els requisits per accedir-hi? 

En primera instància, la legislació recull una condició prèvia i necessària com és la declaració prèvia del concurs. És a dir, és aquesta declaració prèvia de concurs la que fonamenta la sol·licitud de l’EPI. 

La resta de requisits que es preveuen al marc normatiu són els següents: 

  1. Ser insolvent i demostrar la no possessió de patrimoni suficient per fer front a aquests deutes. 
  2. Tenir la consideració de deutor de bona fe. 
  3. No haver estat condemnat per delictes envers la Hisenda Pública i la Seguretat Social en els darrers 10 anys. 
  4. No haver estat declarat com a persona afectada en la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable en els 10 anys anteriors a la sol·licitud de l’EPI. 
  5. Que si ja s’ha estat beneficiari d’un EPI amb liquidació de massa activa, hagi passat un mínim de 5 anys per a presentar la nova sol·licitud. 
  6. Que si ja s’ha estat beneficiari d’un EPI mitjançant pla de pagaments, hagi passat un mínim de 2 anys per a presentar la nova sol·licitud. 

Però, quines possibilitats existeixen per acollir-se a la Llei de segona oportunitat? 

  1. Amb un pla de pagaments, sense prèvia liquidació de la massa activa, permetent-se, com a novetat, la conservació de l’habitatge habitual o el bé necessari per executar l’activitat econòmica, en alguns supòsits.  
  2. Amb la liquidació de la massa activa, o sense que existeixi massa activa. 

L’EPI amb un Pla de pagaments 

El deutor insolvent podrà sol·licitar l’EPI subjecte a un pla de pagaments i conservant el seu habitatge habitual. Ara bé, aquesta es podrà sol·licitar en qualsevol moment, sempre que sigui amb anterioritat a l’acta d’acordament de la liquidació de la massa activa per part del jutge competent. 

Aquest pla no podrà consistir en la liquidació total del patrimoni del deutor i tindrà una durada, amb caràcter general, de 3 anys. Ara bé, es preveu una durada de 5 anys en els següents supòsits: 

  1. Quan es vulgui conservar l’habitatge habitual. 
  2. Quan l’import dels pagaments depengui en exclusiva o fonamentalment de l’evolució de la renda i dels recursos disponibles del deutor. 

L’EPI amb liquidació de la massa activa o sense massa activa 

Aquesta tipologia de procediment d’EPI procedeix en aquells casos de concurs sense massa (sense béns, o béns sense valor, o amb càrrega superior al valor del bé), en aquells on ha estat liquidat el patrimoni del deutor del concurs, i en aquells on el valor dels béns no sigui el suficient per a cobrir les despeses del propi procediment. 

HelpEmpresa al costat dels empresaris amb dificultats 

Des del servei de HelpEmpresa comptem amb una exitosa metodologia d’assessorament i acompanyament, dirigida als empresaris i empresàries que estan passant per dificultats financeres severes. Comptem amb dos itineraris específics de reestructuració empresarial i tancament d’empreses, per atendre amb precisió aquestes situacions tan complicades des del punt de vista financer i emocional. 

HelpEmpresa està al teu costat, contacta’ns i treballem junts pel teu futur!