Currently set to Index
Currently set to Follow

La reforma del Text Refós de la Llei Concursal -d’ara endavant, TRLC- va introduir el nou Llibre III relatiu al Procediment Especial per a Microempreses, creat i dissenyat a partir d’aquesta reforma concursal del 26 de setembre de 2022.  

El passat 1 de gener del present exercici, va entrar en vigor aquest nou procediment de caràcter únic que pretén encabir les casuístiques de caire concursal relatives a les situacions d’insolvència actual o imminent d’una microempresa. El mateix procediment, també pretén incloure les solucions preconcursals, configurades sota el nou concepte incorporat per la reforma -la probabilitat d’insolvència- per a totes aquelles empreses que s’emmarquin en la definició legal de microempresa. 

Com puc saber si la meva empresa pot ser considerada com a microempresa? 

L’articulat del TRLC específica quins són els requisits necessaris per a ser considerat legalment a tal efecte: 

 1. Haver tingut durant l’any anterior a la sol·licitud, una mitjana de menys de 10 treballadors.  
 1. Tenir una facturació inferior a 700.000€ o un passiu inferior a 350.000€ als últims comptes anuals tancats a l’exercici anterior a la sol·licitud.   

Per tant, qualsevol deutor que sigui persona natural o jurídica i que compleixi aquests requisits, mencionats anteriorment, tindrà la consideració legal de microempresa i es regirà per aquest nou procediment concursal.  

Quina és la diferència d’aquest procediment especial respecte al dels llibres I i II? 

A diferència del concurs que podríem denominar “ordinari”, el TRLC advoca, en el cas del procediment especial per a microempreses, per un procediment més ràpid, eficient i econòmic. Aquest objectiu es pretén aconseguir a través de la introducció de les següents novetats: 

 • Procediment articulat envers formularis estandarditzats. 
 • Potenciar l’ús de noves tecnologies.
 • La intervenció de professionals, advocats i procuradors, queda limitat als actes en els quals resultin fonamentals. 
 • Intervenció judicial limitada per agilitzar els terminis. 
 • Els terminis de tramitació i resolució es redueixen. 

Per tant, podem observar com es tracta d’un procediment concursal a l’ús, però veritablement adaptat -almenys, sobre el paper- a les necessitats d’una microempresa que es trobi en situació d’insolvència. 

Quines afectacions presenta a les situacions preconcursals? 

L’article 690 TRLC estableix que qualsevol microempresa en situació d’insolvència -actual, imminent o probabilitat d’insolvència- pugui comunicar al jutjat competent per a la declaració de concurs, l’obertura de negociacions amb els creditors amb la missió de pactar entre ambdues parts un pla de continuació o liquidació.  

A tal efecte, el mateix precepte estableix 3 condicions pel preconcurs en el procediment especial per a microempreses: 

 1. No serà preceptiu el nomenament de l’expert en el període de negociacions obert a petició del deutor. 
 1. Incapacitat per accedir a la pròrroga de 3 mesos del preconcurs ordinari. 
 1. La suspensió d’execucions no podrà afectar en cap cas als creditors públics

Quan estableix la Llei que és necessari acudir al procediment especial per a microempreses? 

Com s’ha desenvolupat al llarg de l’article, el TRLC estableix que el deutor té l’obligació d’acudir a concurs dins dels dos mesos següents després de conèixer o haver de conèixer la situació d’insolvència actual, imminent o probabilitat d’insolvència.  

Però, què volen dir aquests termes als quals fa referència la legislació concursal? 

 • Insolvència actual: Es troba en estat d’insolvència actual el deutor que no pot complir regularment les seves obligacions exigibles (art. 2.3 TRLC). 
 • Insolvència imminent: Es troba en estat d’insolvència imminent el deutor que prevegi que dins dels tres mesos següents no podrà complir regular i puntualment les seves obligacions (art. 2.3 TRLC). 
 • Probabilitat d’insolvència: Es considera que existeix probabilitat d’ insolvència quan sigui objectivament previsible que, si no s’assoleix un pla de reestructuració, el deutor no podrà complir regularment les seves obligacions que vencin en els propers dos anys (art. 584.2 TRLC). 

Quins elements processals s’han de tenir en compte d’aquest nou procediment? 

Des de l’equip de HelpEmpresa, hem considerat oportú ressaltar alguns elements del procediment concursal per a microempreses que poden alleugerir l’àrdua tasca de comprensió legislativa per a molts empresaris no familiaritzats amb la matèria. Alguns d’aquests els trobem a la següent relació: 

 • La intervenció d’advocat i procurador és preceptiva
 • La celebració dels actes processals es realitzaran de forma telemàtica
 • No existeix possibilitat de recurs envers autos i sentències, excepte menció expressa en contrari en el propi TRLC. 
 • El procediment especial es qualificarà com a culpable quan el deutor hagués comès inexactitud greu en qualsevol dels formularis normalitzats remesos o en els documents acompanyats als mateixos presentats durant la tramitació del procediment especial, o hagués acompanyat o presentat documents falsos. 

Com pot un empresari tramitar el procediment especial per a microempreses? 

En darrera instància, s’ha considerat d’enorme rellevància facilitar el manual (https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2023/01/20221220-MD-Plataforma_Concursal_profesional.pdf) elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola per facilitar als deutors empresaris la seva sol·licitud i tramitació per aquest procediment especial per a microempreses.  

Des de la Patronal Cecot, prosseguim amb el nostre ambiciós objectiu diari d’ésser la institució clau per a l’ajut i salvaguarda del teixit econòmic del territori i, per aquest motiu, t’animem a consultar el nostre portal web (https://institucional.cecot.org/) perquè puguis conèixer tots els àmbits en els quals et podem ajudar. En concret, des del servei de HelpEmpresa oferim un servei integral d’anàlisi del teu negoci que, a través d’un estudi complet de la situació econòmica-financera del mateix i d’assessorament amb experts en diferents àmbits, ens permet oferir als empresaris catalans un estudi holístic basat en la metodologia europea Early Warning Europe. 

Referències per a la realització de l’article: