El passat 12 de juliol de 2023 es va fer públic l’extracte de la Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa «Activa Indústria 4.0», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Aquesta línia d’ajudes configura un programa especialitzat i personalitzat, l’objectiu del qual és oferir un diagnòstic i una anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l’empresa participant i l’elaboració d’un Pla de Transformació, que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. 

Qui pot rebre aquestes ajudes? 

Per a poder accedir aquestes ajudes haurà de complir-se la següent relació de requisits: 

 1. L’empresa beneficiària ha de comptar amb la condició de PIME: Tenir menys de 250 treballadors i un volum de negocis anual que no excedeix de 50M € o el balanç general anual dels quals no excedeix de 43M €. 
 2. Tenir personalitat jurídica pròpia a Espanya i estar legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent. 
 3. Que la seva activitat es refereixi a la indústria manufacturera, enquadrada a la Secció C Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009). 
 4. Estar inscrites en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda. 
 5. Tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció. 
 6. Que compleixin amb el que s’estableix en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, referent als requisits per a obtenir la condició de beneficiària, no podent estar culpables en algunes de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la mateixa llei.
 7. No tenir deutes per reintegrament d’ajudes o préstecs amb l’Administració, o estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. 

Qui no pot rebre en cap cas aquestes ajudes? 

 1. Les entitats que integrin al sector públic institucional de qualsevol Administració pública, vinculades o dependents d’aquesta. 
 2. Les empreses que siguin entitats col·laboradores del present programa i que constin com a tal a l’article 9 de l’Ordre ICT/819/2022, de 12 d’agost.  

Com s’estructura aquest programa? 

L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les  empreses en la seu d’aquestes, treball remot de l’entitat especialitzada i la  realització de tallers temàtics i demostratius amb presentació de les tecnologies  que ajudin l’empresa beneficiària a definir el procés d’implantació de les  accions recollides en el Pla de Transformació Digital. 

Com a regla general, la durada del programa serà de quatre mesos per a cada  empresa beneficiària, amb un mínim de 50 hores d’assessorament i contemplant-se  les següents etapes: 

 1. Diagnòstic de la situació de partida de l’empresa en termes de maduresa digital. 
 2. Elaboració d’un Pla de Transformació Digital
 3. Taller grupal i tancament de la prestació del servei.  

Quants diners puc rebre si soc beneficiari d’aquestes ajudes? 

La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedeixin, entesa com l’equivalent de subvenció bruta, serà de 7.400 euros

Quins passos haig de seguir per accedir a aquestes ajudes? 

Seguir els passos previstos a la Guia pràctica del formulari de sol·licitud de la Fundació EOI: enllaç

Fins quan puc sol·licitar aquestes ajudes? 

Es pot sol·licitar des del 13 de juliol de 2023 fins que s’exhaureixin els vint-i-quarte milions quatre-cents vint mil euros (24.420.000,00 €) de pressupost per aquesta convocatòria.